First Grade

1st Grade Parent Info

1st Grade DL Parent Info (Spanish)

1st Grade DL Parent Info (English)

1st Grade Introduction

Krystal Althoff
1st Grade Dual Language Teacher
Brittnee Bennett
1st Grade Teacher
Noe Gutierrez
1st Grade Dual Language Teacher
Autumn Pilat
1st Grade Teacher
Batina Rand
1st Grade Teacher
Stephanie Tristan
1st Grade Teacher
Alicia Valdez